W ramach świadczenia usług notarialnych notariusz dokonuje następujących czynności:

 • doręczanie oświadczeń, 
 • przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych, danych na informatycznym nośniku, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
 • spisywanie protokołów, 
 • sporządzanie aktów notarialnych, 
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, 
 • sporządzanie aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 
 • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 
 • sporządzanie protestów weksli i czeków, 
 • sporządzanie poświadczeń:

  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, 
  • własnoręczności podpisu, 
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii wraz z okazanym dokumentem,
 • sporządzanie wypisów, odpisów, wyciągów, dokumentów, 
 • sporządzanie wszystkich innych czynności wynikających z odrębnych przepisów…

Wszystkie wyżej wymienione czynności objęte są bezwzględną tajemnicą.

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość świadczenia usług notarialnych poza siedzibą kancelarii. 

W celu skorzystania z oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z kancelarią notarialną.